Get Your Own Quiz!, More QuizzesWho would you want to pop outta your diary?
A-Kon
Doc. Black
Gitaa
Jun Young Moon
Matsumoto
Pemou
Puppy (Ivan)
Rei
T-Kun
Hu-Bi
  
pollcode.com free polls


Who do you want to be writing your diary? Wink.
Piggie
P-Chan
Shinika
Kyoko
Ima(Pemou's Girlfriend)
Susan
Naoka
Michiko
T-Chan? WTF
  
pollcode.com free polls